ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เข้าสู่หน้าหลัก