มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่องการจัดตั้ง สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Research and academic Service Institute on Logistics and Supply Chains) หรือตัวย่อ (RICH) เป็นหน่วยงานในกำกับของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และ   ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการดำริของท่าน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 ข้อ 8 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานการบริการวิชาการแก่สังคมและการจัดหารายได้ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย รวมถึงการสร้างและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
สถาบันฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ประเภท A หมายเลข 2146 มีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  มีพันธกิจในการดำเนินการและสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและการจัดหารายได้ เช่น การฝึกอบรม วิจัย งานที่ปรึกษา ศูนย์กลางข้อมูล พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วม และสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรวมถึงด้านอื่นๆ  โดยได้วางกรอบนโยบายให้เป็นสำนักงานที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายจากภาครัฐ เอกชน อย่างบูรณาการ รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงปรับแนวคิดและกระตุ้นความคิดของประชาคมในองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิดศักยภาพการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรวมถึงด้านอื่นๆ ให้แก่หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ
ทางสถาบันฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยปัจจัย ด้านองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ รวมถึงทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนางานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เหมาะสมและมีศักยภาพ