เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในนามที่ปรึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรม การสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านทางสื่อออนไลน์ โครงการการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain) ผ่านแพลทฟอร์ม T-GoodTech ร่วมกับ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมโซน A อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในกิจกรรมเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการอบรม เรื่อง “การทำตลาด B2B ในระดับสากล” โดยคุณกฤษณ์ แจ้งจรัศ กรรมการผู้จัดการ MYR Cosmetics Co.,Ltd เป็นวิทยากร มีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรม Online ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet By Google จำนวน 50 ราย โดยในช่วงบ่าย มีการคัดเลือกผู้ประกอบการผ่านทางสือออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีทำแบบทดสอบ และสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดร.จักรพรรณ คงธนะ ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำนวน 3 ท่าน และในช่วงท้าย สรุปผลการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการสู่ตลาด B2B ในระดับสากล เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรึกษาแนะนำต่อไป