ผลงานปัจจุบัน

T-GoodTech B2B Matching Platform

คือ Digital Platform เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business: B2B) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันและระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศ


ผลงาน 1 ปีที่ผ่านมา

รวม link OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

ผลพัฒนาดีเด่น 20 ราย


งานแจกรางวัล + Success Case 10 ราย


VTR OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0


กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0ผลงานผ่านมา

รวบรวมผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา
 1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลรัษฎา
 2. โครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและพัฒนาระบบสำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 4. ที่ปรึกษาวิจัยโครงการด้านการบริหารจัดการขยะ
 5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป ภาคกลางตอนบน 2 จ.อ่างทอง, ชัยนาท, สิงห์บุรี และลพบุรี
 6. กิจกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 (PMQA)
 7. โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากรในองค์ก
 8. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและเสนอแนะแนวทาง ในการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 9. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนของ โรงเรียน (Friendly Land Eng club) นี้ขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
 10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ (Smart IT for Government Data Information Center)
 11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวด ราคา/วิธีพิเศษ/กรณีพิเศษ/Repeat order/E-Gp ระยะที่ 2/E-Auction/วิธีจ้างที่ปรึกษา/ การ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ/การควบคุมตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ
 12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning management system : LMS) ในสถานศึกษา หลักสูตร LMS School
 13. โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด (4) ส่งเสริมงานเทศกาลประจำท้องถิ่นของอำเภอในจังหวัดจันทบุรี
 14. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ เพื่อจ่ายเงิน ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 15. โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในประเด็น เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กฎหมาย เทคโนโลยี และ พลังงาน
 16. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพ ของ ประชาชนในปี 2555 -2556
 17. โครงการอบรมหลักสูตรอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ด้านนโยบายเทคโนโลยี และพลังงาน “Information Technology & Energy Policy”
 18. โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “Smart Country” และการค้าอุตสาหกรรมรุ่นที่ 1
 19. โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ/ การสื่อสารทางระบบออนไลน์/การเขียนจดหมายราชการภาษาอังกฤษ/การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสนทนา  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น English for Career to AEC”
 20. โครงการพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ให้เป็นศูนย์ฯ ต้นแบบ กรมการค้าภายใน
 1. โครงการพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ให้เป็นศูนย์ฯ ต้นแบบ กรมการค้าภายใน
 2. โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
 3. โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีและเสริมสร้างศักยภาพ Think Tank Team จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2557
 4. โครงการวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำ และจัดทำแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาสายน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนจังหวัดสระบุรี
 5. กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี                   เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 6. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นในพื้นที่ทำเหมืองและโรงโม่หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดสระบุรี
 7. โครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการยกระดับประสิทธิภาพการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียน+6
 8. โครงการยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 9. ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมงานสานสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับประเทศที่มีความสำคัญกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มประเทศอาเซียน+6 เทศกาลอาหารนานาชาติ และสินค้าพื้นเมืองของประเทศอาเซียน+6 ลักษณะงานที่ 5 งานเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนโดยจัดงาน “งานสานสัมพันธ์อยุธยาสู่อาเซียน” โดยใช้ชื่องาน “พระนครศรีอยุธยาสานสัมพันธ์สู่อาเซียน
 10. โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ ป่าสักเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 11. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  “กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยบูรณาการกับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม”
 12. ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตาม กิจกรรมพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 13. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศสินค้า มะม่วงยายกล่ำนนทบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
 14. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 “กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยบูรณาการกับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และวัฒนธรรม”
 15. โครงการที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ  จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 16. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้ามะนาวเพชรบุรีภายใต้โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยเข้มแข็งสู่สากล
 17. โครงการงานพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 18. โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
 19. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 กิจกรรมพัฒนา ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่การเป็นเมืองคู่มิตร (Sister City) ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 20. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐาน การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน การพัฒนาและการบริหารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560
 21. โครงการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด  นครนายก