กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อแจ้งชำระค่าอบรม

  ค่าสมัคร / การชำระค่าธรรมเนียม

  ค่าสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร 79,000 บาท/ท่าน

  ชำระผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  สาขา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ประเภทบัญชีเงินฝาก: สะสมทรัพย์
  เลขที่: 074-757158-6
  ชื่อบัญชี: โครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน