กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อแจ้งชำระค่าอบรม

ค่าสมัคร / การชำระค่าธรรมเนียม

ค่าสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร 79,000 บาท/ท่าน

ชำระผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทบัญชีเงินฝาก: สะสมทรัพย์
เลขที่: 074-757158-6
ชื่อบัญชี: โครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน