สมัครหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรม
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บลส. รุ่นที่ 1)
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ วิภาวดี-รังสิต

 

หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลทั่วไป


 

ที่อยู่ปัจจุบันเพื่อใช้ในการติดต่อ


 

การศึกษา


 

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

ที่ท่านต้องการระบุในการสมัครหลักสูตรและออกใบเสร็จรับเงิน


 

กรุณากรอกรายละเอียดในส่วนนี้ให้ครบถ้วน


เสื้อโปโล (ขนาด : รอบอก (นิ้ว))

การรับประทานอาหาร

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครเข้ารับการสัมมนา พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาหนังสือรับรอง, ภพ.20 (กรณีนิติบุคคล)
  3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลทั่วไป)
  4. สำเนาใบ Pay In ค่าสัมมนา

* หมายเหตุ: กรุณาแสกนเอกสารทั้งหมดข้างต้นเป็นไฟล์และส่ง Email ที่ elsp.ssru@gmail.com

ค่าสมัคร / การชำระค่าธรรมเนียม

ค่าสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร 79,000 บาท/ท่าน
ชำระผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 074-757158-6
ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตร 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 นั้น
ไม่เข้าลักษณะเป็น "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลตามมาตร 66
แห่งประมวลรัษฎากรและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครขอยกเลิกอบรมภายหลังชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรมเนียมแก่ผู้สมัคร