ความสำคัญของโครงการ

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ทั้งภาคการศึกษาที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ตลอดทั้งมีแนวทางการพัฒนา ยกระดับผู้ประกอบการ โดยกำหนดโครงการอบรม สัมมนาหลักสูตรระดับสูง ทางด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจากระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้นำ/ผู้บริหารองค์กรผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภาคเอกชน
 2. ผู้นำ/ผู้บริหารองค์กรโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภาคการผลิต
 3. ผู้นำ/ผู้บริหารองค์กรโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจระดับสูง
 4. ผู้บริหารจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
 5. ผู้ประกอบกิจการ/ผู้นำ/ผู้บริหารสาขาอาชีพอื่นๆที่สนใจ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • โอกาสในการเรียนรู้ทฤษฎีเชิงประยุกต์ในการออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการแข่งขันและยั่งยืน
 • โอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ที่ได้รับการรับรองจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ขีดสมรรถนะ (Competency) ของผู้เข้าสัมมนาจากโครงการของวิทยาลัยฯ

 1. สามารถกำหนดเป้าหมายและตัดสินใจเพื่ออยู่รอด แข่งขัน และยั่งยืนได้
 2. รับรู้เข้าใจ ในข้อเท็จจริงของความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดในอนาคตได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงผิวเผิน และสามารถจัดการได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น
 3. คิดอย่างเป็นระบบแล้วเชื่อมโยงสู่กลยุทธ์และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้
 4. คิดแบบรอบด้านเพื่อตัดสินใจและแก้ไขปญหาในเชิงลึกได้อย่างแม่นยํา
 5. ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศ
 6. สามารถนําผู้อื่นและองค์กร และการส่งผ่านพลังทางบวกต่อ คนรอบข้างให้ยินดีร่วมกันทํางานมุ่งสู่ความสําเร็จร่วมกันได้

วิทยากร

คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละสาขา รวมทั้งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระดับโลก