รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ

ลำดับชื่อ -นามสกุลตำแหน่ง
1รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประธาน
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน โสมณวัตร
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รองประธาน
3อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
4อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
รองคณบดีวิทยาลัยฝ่ายแผนงานฯ
กรรมการ
5รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7อาจารย์มะโน ปราชญาพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
กรรมการ