วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ทีมที่ปรึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา​ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการบริการจัดการชุมชนและการนำอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึกและบริการชุมชนด้านต่างๆเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชุมชน วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง และเพื่อส่งเสริมการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถขยายเครือข่ายบริหารกิจการชุมชนและเข้าถึงช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชน ผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้​ เพื่อยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ภาคกลาง)
(Creative Industry Village : CIV )

238946
238945
S__48496737