เปิดอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลด กำหนดการ.pdf แบบขออนุมัติโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัย.pdf ขออนุมัติโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัย.pdf ใบสมัคร.pdf

โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐาน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ)

โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐาน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ) สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เป็นที่ปรึกษา โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ) ให้กับ กรมการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จำนวน ๒ มาตรฐาน ได้แก่ ปรับปรุงมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ […]