ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นคณะทำงานตรวจประเมินและตัดสินผลการประกวดการจัดการความรู้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นคณะทำงานตรวจประเมินและตัดสินผลการประกวดการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตามคำสั่งที่3/2561

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่ปรึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น “กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่ปรึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น “กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” (เรื่องการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน) ระหว่างวันที่26-29 เมษายน 2562 ณ ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยในวันที่ 29 เมษายน 2562 […]

เปิดอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลด กำหนดการ.pdf แบบขออนุมัติโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัย.pdf ขออนุมัติโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัย.pdf ใบสมัคร.pdf

โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐาน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ)

โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐาน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ) สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เป็นที่ปรึกษา โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ) ให้กับ กรมการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จำนวน ๒ มาตรฐาน ได้แก่ ปรับปรุงมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ […]