ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่องการจัดตั้ง สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Research and academic Service Institute on Logistics and Supply Chains) หรือตัวย่อ (RICH) เป็นหน่วยงานในกำกับของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการดำริของท่าน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 ข้อ 8 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เป็นหน่วยงานการบริการวิชาการแก่สังคมและการจัดหารายได้ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย รวมถึงการสร้างและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

snap11336

สถาบันฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ประเภท A หมายเลข 2146 มีระบบบริหารงานที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  มีพันธกิจในการดำเนินการและสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและการจัดหารายได้ เช่น การฝึกอบรม วิจัย งานที่ปรึกษา ศูนย์กลางข้อมูล พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วม และสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรวมถึงด้านอื่นๆ  โดยได้วางกรอบนโยบายให้เป็นสำนักงานที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายจากภาครัฐ เอกชน อย่างบูรณาการ รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงปรับแนวคิดและกระตุ้นความคิดของประชาคมในองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การสร้างให้เกิดศักยภาพการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรวมถึงด้านอื่นๆ ให้แก่หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ
ทางสถาบันฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยปัจจัย ด้านองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ รวมถึงทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนางานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เหมาะสมและมีศักยภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทางสถาบันฯ ได้กำหนดประเภทงานและการให้บริการไว้ 4 ประเภทงาน ดังนี้

snap11337

 

การบริการของทางสถาบันฯ

จะแบ่งการให้บริการเป็น 4 ประเภทดังนี้

ประเภทงานบริการวิจัย

ดำเนินการโครงการวิจัย ในการพัฒนาองค์กร การวิจัย การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินผล ในทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถครอบคลุมลักษณะของขอบเขตงานวิชาการได้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงด้านอื่นๆ  โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริการจัดทำวิจัยที่เป็นลักษณะโครงการที่มีวัตถุประสงค์ มีระยะเวลากำหนดของโครงการวิจัย  งานวิจัยที่จัดทำมีในรูปแบบของการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาผลกระทบของกิจกรรมที่หน่วยงานได้กระทำขึ้นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม ของสภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงด้านอื่นๆ

ประเภทงานบริการวิชาการ

สถาบันฯ บริการส่งเสริมพัฒนาองค์กร บริการวิชา ฝึกอบรม จัดศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากร งานบริการจัดสอบ โดยการนำองค์ความรู้จากหน่วยงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ และร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนาให้เกิดศักยภาพองค์กรและบุคลากร ให้บรรลุตาม เป้าหมาย หน่วยงาน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางหน่วยงานมีผลงานมากมาย รวมถึงได้ริเริ่มพัฒนาแนวทาง โครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยการบริหารจัดการและบุคลากรควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้น ผลประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ภาคส่วนของประเทศ
โครงการฝึกอบรมของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
กลุ่มวิชาการบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
กลุ่มวิชาความรับผิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาด้านการบริการ
กลุ่มวิชาการบริหารการคลัง
กลุ่มวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และนโยบาย
กลุ่มวิชาการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
กลุ่มวิชาสำหรับประชาคมอาเซียน
รวมถึงการบริการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและบริการฝึกอบรม รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการ อย่างครบองค์ประกอบตั้งแต่ต้นจนจบ
กลุ่มหน่วยงานราชการ ทางสถาบันฯ มุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยหลักสูตรเรื่องระบบการนำองค์กร ระบบพื้นฐาน ระบบปฏิบัติการ ผลลัพธ์การดำเนินการ ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าโดยทางสถาบันฯ จะจัดทำหลักสูตรตามเส้นทางและข้อกำหนดของการบริหารจัดการภาครัฐ
กลุ่มองค์กรเอกชน ทางสถาบันฯ มุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขององค์กร ด้านการลดต้นทุนโดยใช้นวัตกรรมทางธุรกิจโดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มสร้างแนวคิดอย่างเป็นระบบ ในการสร้างการกำเนิดธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ ในทุกองค์ประกอบรวมถึงทางจัดหาเครือข่าย การส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ และประเมินติดตามดูแลต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละธุรกิจ

ประเภทงานบริการที่ปรึกษา

สถาบันฯ ให้บริหารเป็นที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์กร การวิจัย การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินผล ในทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสนับสนุนเครื่องมือและข้อมูล เพื่อช่วยในการบริหารจะจัดองค์กรซึ่งประกอบด้วย ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ข้อมูลทุกๆ ด้านที่ใช้ในการช่วยวิเคราะห์การวางแผนการจัดการองค์กร เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริการจัดหาอาจารย์หรือนักวิชาการของสถาบันฯ ที่มีความสามารถเฉพาะและมีประสบการณ์สูง ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่องค์กร หรือหน่วยงานที่ต้องการใช้บริการที่ปรึกษา หน่วยงานสามารถกำหนดหัวข้อของการให้คำปรึกษาในรูปแบบของโครงการวางแผน,ส่งเสริม,ปรับปรุง,พัฒนา การทำงาน หรือการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน ระยะเวลาของการให้คำปรึกษา อาจเป็นไปตามระยะเวลาที่หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม

ประเภทงานบริการอื่นๆ

สถาบันฯได้ให้บริการเกี่ยวกับงานสนับสนุนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นการบริการในลักษณะบริการที่แตกต่างไปจากบริการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ลักษณะของบริการอื่นๆ ที่สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้บริการ คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การจัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์  การจัดรายการ โทรทัศน์ และการบริการแปลเอกสารวิชาการ จัดทำหนังสือ ทางผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามที่สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและสามารถให้บริการในความต้องการที่มีอยู่ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บุคลากรทั่วไป รวมถึงการบริการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
  2. เพื่อบริการวิชาการและเป็นที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์กร การวิจัย การสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินผล ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. เพื่อส่งเสริม งานวิจัย ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงด้านอื่นๆ และผลงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพให้มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์
  4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรอื่น ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาแบบยั่งยืน
  5. เพื่อรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม และเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่จำเป็น สามารถนำออกมาใช้และแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่นได้
  6. เป็นหน่วยงานแสวงหา/สนับสนุนงบประมาณการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
  7. เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงด้านอื่นๆ เป็นหน่วยงานกลางในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกับหน่วยงานภายในและภายนอก