ทีมที่ปรึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการองค์การทหารผ่านศึก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการเสวนาสานพลังหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และอัตลักษณ์สินค้า (ไทยเด่น)

โครงการวิจัย พัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ (โครงการการ์ดพลัง Power Card Project)

โครงการวิจัยพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ(โครงการการ์ดพลัง Power Card Project) มีรูปแบบในการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความคาดหวังต่ออนาคตในการประกอบอาชีพตามแนวทางการศึกษาเฉพาะด้านและวิเคราะห์และสร้างสมรรถนะหลักของนักศึกษา รวมทั้งกำหนดกลุ่มตัวแทนนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาด้านโลจิสติกส์ ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย และนำสิ่งที่เรียนมานั้นไปทำงานจริงตามสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างทักษะการทำงานตามความถนัดชอบ เพื่อให้เยาวชนรับรู้และเข้าใจตนเองผ่านกระบวนการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและที่ทำงาน ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการแก้ปัญหาการผลิตคนไม่ตรงสายงาน หากเป็นการลดปัญหาคนไม่ได้คุณภาพตามวิชาชีพอีกด้วย โครงการนี้ มุ่งหวังที่จะค้นหาศักยภาพของเยาวชนด้วยการทำงานตามความถนัดชอบ โดยขอบเขตตามความตั้งใจหลักนั้น จัดทำโครงการทั่วประเทศ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามภูมิภาคและย่อยลงไปตามลักษณะเฉพาะ ที่จะจัดหาการศึกษาและการทำงานที่สอดคล้องต่อความต้องการของภูมิภาคนั้นๆ […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มเชียงใหม่เมืองกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคเหนือตอนบนสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีและ อ.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีและ อ.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นคณะทำงานตรวจประเมินและตัดสินผลการประกวดการจัดการความรู้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นคณะทำงานตรวจประเมินและตัดสินผลการประกวดการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตามคำสั่งที่3/2561