อจ.ดร.ชัยฤทธิ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญฯ จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ CIV ชุมชนพัฒนาอาชีพพลูฟ้า (บ้านใหม่พัฒนา) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว.ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดของ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) และตามความต้องการ( Consensus)ที่จะพัฒนาชุมชน ของตัวเองฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชน ของตัวเอง อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนฯ..

54973
54970
54969