อจ.จุรีรัตน์ สมบูรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาพร้อมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญฯ จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ CIV ชุมชนบ้านทะเลน้อย ระยองฮิ อ.แกลง จ.ระยอง โดยร่วมประชุมหารือกับผู้นำชุมชน คุณปรีชา สรรเสริญและคณะกรรมการของชุมชนฯ ถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จัก ต้องการเข้ามาสัมผัส กับวิถีชีวิต..ของชุมชนอย่างแท้จริงฯ สอดคล้องตามตัวชี้วัดของ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนฯ..

55222
55224
55221