วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มเชียงใหม่เมืองกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคเหนือตอนบนสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

8e10c92eddc3f82a35c05b1ef6c09f91b0d4b8e7