วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่ปรึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น "กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0" (เรื่องการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน)

ระหว่างวันที่26-29 เมษายน 2562 ณ ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยในวันที่ 29 เมษายน 2562 นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเยี่ยมชมและติดตามการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) ประจำปี 2562

พร้อมทั้งได้แนะนำการให้บริการของศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry transformation center-ITC) ของ ศภ.5 และบริการเงินทุนหมุนเวียน ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

374282fe866bb97b714af27f78b3c30f868da628
e2aae1f9079972547e2a5a312ce01a04a3fecad7
2d608c57cf92ac69df0c22a9dadf93d16cacdfce
fe95734aa53f6a41900182f3cf0b859d1231f17d
ca0dfcfbf61e581d569032dde3196c252b08531c