2 (2)
3 (1)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่องการจัดการความรู้ 4.0 ณ ห้องฝึกอบรม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมานชั้น2)โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องตามคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยบงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0