ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นคณะทำงานตรวจประเมินและตัดสินผลการประกวดการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตามคำสั่งที่3/2561

4d7a1265d5e9854c109923286b54b41443367498
6eca46eab4833042e6fe1bb0292d3959ca5e42ef
7a5db3576e7313fbbbe7ad3aa6311e14c25551f2
4e44a844a734b3c4a0824d3831fb52f20fd94c77