ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการองค์การทหารผ่านศึกในเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ห้องฝึกอบรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

52f044e0208d82753b9cfe37b74b6fc5a56e22aa
6bf22925925471a0859c5f40c8e03b501c778775