วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563
ทีมที่ปรึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านท่าเทววงษ์ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน สำหรับนำไปต่อยอดในการดำเนินโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ภาคกลาง)
(Creative Industry Village : CIV)

238959
238957
238961
238956
238955
238962