ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ